Semnalarea faptelor de încalcare a legii sau a normelor interne

Semnalarea unor fapte prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenţii, infracţiuni sau încălcări ale normelor interne constituie avertizare şi priveşte:
a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legatură directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legatură cu serviciul;
b) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor unor funcţii din societate;
c) încalcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese;
d) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
e) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului;
f) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale;
g) încalcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile;
h) incompetenţa sau neglijenţa în serviciu;
i) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare şi eliberare din funcţie;
j) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
k) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare;
l) administrarea defectuasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al societatii;
m) încălcarea altor dispoziţii legale, care impun respectarea principiului bunei administrări;

Persoana desemnată ca fiind responsabilă cu monitorizarea și ținerea registrului de semnalare a neregularităților, conform procedurii operaționale, PO-02, privind semnalarea neregularităților este Nicoleta Moga, analist resurse umane în cadrul Serviciului resurse umane. 

Procedura de semnalare a neregularităților
1) Persoana care a luat la cunoştinţă de săvârşirea unor neregularităţi semnalează aceste neregularităţi conform prezentei proceduri.

2) Pentru a oferi o protecţie adecvată avertizorilor de integritate în cadrul Aquatim SA, semnalarea neregularităţilor se îndreaptă către o singură persoană și un supleant, special desemnați prin act administrativ, pentru primirea avertizărilor în interes public. Numele acestora sunt afișate pe site-ul societatii. Supleantul va primi avertizările în interes public atunci când titularul se află în imposibilitatea de a-și exercita cu imparțialitate atribuțiile (sesizarea vizează chiar persoana sa) sau atunci când din motive obiective (concediu de odihnă, deplasări în interesul serviciului etc.) nu se poate ocupa de procedură.

3) Dacă există mai multe sesizări cu acelaşi obiect şi împotriva aceleiaşi persoane, acestea se conexează.

4) Semnalarea neregularităţilor se formulează în scris şi trebuie să cuprindă următoarele elemente:
a) numele, prenumele, funcţia deţinută de persoana care a formulat sesizarea şi denumirea compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea;
b) numele şi prenumele angajatului societății a cărui presupusă neregularitate este sesizată şi denumirea compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea;
c) descrierea presupusei neregularităţi care constituie obiectul sesizării şi data săvârşirii acesteia (dacă este cunoscută);
d) prezentarea datelor sau indiciilor care susţin presupusa neregularitate;
e) descrierea prejudiciului cauzat de neregularitate constatată (dacă se cunoaşte acest prejudiciu);
f) data;
g) semnătura.

5) Aceste date se completează în formularul de sesizare, ale cărui câmpuri sunt descrise în Formularul nr. 1 (Anexa nr. 1) al prezentei proceduri şi care va fi introdus într-un plic cu menţiunea „Sesizare neregularitate”. Pe plic se poate scrie numele persoanei nominalizate sa primeasca avertizarea, respectiv a supleantului (daca titularul se află în imposibilitate de a-și exercita cu impațialitate atribuțiile). Plicul se depune la registratura unității si va fi inmânat persoanei desemnate, sub semnatură in registrul de corespondență.

6) Dacă persoana care face sesizarea înţelege să se folosească de mijloacele electronice întrucât consideră că beneficiază de o confidenţialitate sporită, atunci sesizarea poate fi trimisă la următoarea adresa de e-mail: sesizare@aquatim.ro.

7) Acces la e-mail are doar persoana responsabilă să primească avertizările în interes public, a cărei obligaţie este de a verifica periodic e-mailul.

8) Plicurile cu sesizări se ridică şi se înregistrează într-un registru special privind evidenţa sesizării neregularităţilor. E-mail-urile se printează şi urmează procedura aplicabilă sesizărilor formulate pe suport de hârtie.

9) În situaţia în care sesizarea privind semnalarea neregularităţilor nu cuprinde elementele de la punctul 4), atunci persoana care primește sesizarea poate solicita avertizorului elemente suplimentare.